Sample Image

นโยบายการจัดส่งสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/การรับประกัน/การคืนเงิน

นโยบายการจัดส่งสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/การรับประกัน/การคืนเงิน 

– ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า จะอยู่ที่ 2-10 วันทำการ โดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง พื้นที่จัดส่งสินค้า หรือ ประเภทของตัวแทนจำหน่าย โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ

– บริษัทฯ จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้าได้รับ SMS หรือ E-Mail ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จเท่านั้น

– การจัดส่งสินค้า แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1) จัดส่งถึงที่หมายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ (Door to Door) : จะจัดส่งสินค้าให้หลังจากลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น โดยลูกค้าจะได้รับการโทรนัดหมายการจัดส่งสินค้า จากพนักงานจัดส่ง ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าให้ไว้ตอนทำการรายการสั่งซื้อ

2) จัดส่งแบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

– ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้า เมื่อได้ทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว

– บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น สำหรับการจัดส่งสินค้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส) ระยะเวลาในการจัดส่ง จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ โดยทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้ตามความเหมาะสม

– เนื่องจากนโยบายการจัดส่งสินค้าของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ลูกค้าสามารถตรวจสอบนโยบายการจัดส่งสินค้าก่อนทำการซื้อสินค้าได้โดยอ่านรายละเอียดนโยบายการจัดส่งสินค้าในหน้ารายละเอียดสินค้าแต่ละรายการ

– รายการสินค้าที่สั่งซื้อจากเลขที่สั่งซื้อเดียวกัน อาจมีนโยบายการจัดส่งแตกต่างกัน ลูกค้าอาจได้รับสินค้าไม่พร้อมกัน

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ของนโยบายและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้งการรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบนโยบายการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้าทาง www.healthymaxmarket.com ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากการสั่งซื้อ (โดยนับจากวันที่คุณได้รับสินค้าจากผู้จัดส่ง) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตามกรณีดังต่อไปนี้

1) จัดส่งสินค้าผิดรุ่น, สี หรือขนาด ให้กับลูกค้า, จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า 2) จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับลูกค้า โดยความเสียหายต้องพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการกระบวนการผลิตสินค้าและการขนส่ง (ลูกค้าจะต้องเก็บกล่อง ป้ายราคา และอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพเดิม พร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้าหากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า)

หมายเหตุ

งดเปลี่ยนสินค้าเนื่องด้วยสุขอนามัย เช่น แก้ทดสอบ สวมใส่ สินค้าที่เสียหายที่เป็นผลจากการสวมใส่ ไม่นับเป็นสินค้ามีตำหนิ ไม่รับคืนสินค้าลดราคา หรือจัดรายการส่งเสริมโปรโมชั่นในทุกกรณี บริษัทฯ จะรับเปลี่ยนสินค้าหลังจากลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ภายใน 7 วัน หากเกินจากวันดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า

ขั้นตอนการแจ้งขอเปลี่ยนสินค้า

ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยน สินค้า

 1. แจ้งอีเมลล์มาที่ ศูนย์บริการลูกค้า LINE OA @HealthyMax พร้อมส่งรายละเอียดมาตามรายการด้านล่าง

หลักฐานภาพถ่าย ระบุเหตุผลที่ต้องการเปลี่ยน ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนสี เปลี่ยนไซส์ ให้ระบุรายละเอียดสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน แนบมาด้วย วัน เวลาที่สะดวกในการเข้าไปรับสินค้า (วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น.) 2. เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับข้อมูล และสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน ทางบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบ ว่าสภาพสินค้าว่าอยู่ในเงื่อนไขการเปลี่ยน และรับประกันฯ ตามที่บริษัทฯ ระบุ จากนั้นทางทีมงานฯ จะทำการเช็คสต๊อกสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน และแจ้งยืนยันเพื่อดำเนินการเปลี่ยน โดยใช้ระยะเวลาการตรวจสอบประมาณ 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับคืนสินค้า 3. ในกรณีที่ต้องการรับสินค้าเปลี่ยนที่สาขา ทางบริษัทฯ จะนัดวัน และเวลาที่ลูกค้าสะดวก เพื่อเข้าไปทำการรับสินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน ซึ่งขึ้นอยู่กับวันทำการ ในตามแต่ละพื้นที่ โดยในวันที่มีเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจะต้องมีการเตรียมหลักฐานดังนี้

เอกสาร การสั่งซื้อ สินค้า ต้องอยู่ในสภาพเดียวกับที่ทางบริษัทฯ ส่งมา รวมถึงป้ายต่างๆ และสินค้าที่บรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ต้องอยู่ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำไปจัดส่งให้ หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิมที่จัดส่ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าดังกล่าวทุกกรณี 4. หลังจากอนุมัติการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ แล้ว ทางบริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ท่าน ตามระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า ที่กำหนดไว้ 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการขอเปลี่ยนสินค้า จากการสั่งผิดรุ่นหรือไม่พอใจในตัวสินค้า 8. บริษัทฯ จะรับเปลี่ยนสินค้าหลังจากลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ภายใน 7 วันทำการหากเกินจากวันดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า

หมายเหตุเพิ่มเติม

ในกรณีที่มีการคืนสินค้าหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อ (ภายใต้นโยบายบริษัทฯ) สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมขาย (สภาพพร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ป้ายราคา ป้าย สคบ ป้ายยี่ห้อสินค้า ยังคงอยู่และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ)

นโยบายการคืนเงิน

บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ (กรณีที่สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน ไม่มีสินค้าในสต๊อก หรือสินค้าขาดส่งจากผู้ผลิตเท่านั้น)

เงื่อนไขการคืนเงิน

 1. สินค้าทั้งหมดจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมในสภาพเรียบร้อยไม่เสียหาย พร้อมจำหน่ายใหม่ได้
 2. ลูกค้าต้องส่งรายการกลับภายใน 7 วัน นับจากวันที่ในใบเสร็จรับเงิน
 3. สำเนาคำสั่งการชำระเงินจะต้องรวมอยู่ในการส่งสินค้าที่ส่งคืนมา
 4. เงินที่คืนจะเป็นเฉพาะค่าสินค้า ไม่รวมค่าไปรษณีย์และค่าจัดส่ง
 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับสินค้าส่งที่ส่งกลับโดยการชำระเงินปลายทาง

วิธีการขอคืนเงิน

การคืนเงินจะเริ่มดำเนินการหลังจากที่ทางบริษัทฯ ได้รับสินค้าจากคุณ วิธีการคืนเงินจะดำเนินการโดยขึ้นอยู่กับวิธีการ ชำระเงินของคุณ

 1. สำหรับคำสั่งซื้อที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
 2. สำหรับคำสั่งซื้อที่ชำระเงินผ่านทางโอนเงิน QR Payment เคาน์เตอร์บริการ หรือตู้เอทีเอ็มธนาคาร ชื่อเจ้าของบัญชี: Bank Account Number: ชื่อธนาคาร: เลขคำสั่งซื้อ: ชื่อ-นามสุกล ผู้สั่งซื้อ: วันสั่งซื้อ:

เอกสารหลักฐานในการขอคืนเงิน

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของลูกค้า พร้อมทั้งเซนต์สำเนาถถูกต้อง (ชื่อในบัญชีธนาคารกับชื่อผู้ที่สั่งซื้อ จะต้องตรงกัน โปรดทราบว่าการคืนเงินสามารถโอนไปยังบัญชีธนาคารภายในประเทศได้ ก็ต่อเมื่อ ชื่อ ผู้ถือบัญชีธนาคาร ตรงกับชื่อ ผู้ติดต่อ)
 3. ในกรณีการคืนเงิน ท่านจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานทางบัญชี เพื่อให้บริษัทดำเนินการเรื่องการจ่ายเงินคืนเข้าในบัญชีธนาคารของท่าน โดยจะมีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 15 วันทำการ และทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบ เมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า

 • ทางบริษัท ฯ จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้ง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15 วันทำการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถาม

บริษัท เฮลท์ ซัพพอร์ท เฮ้าส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 5/14-16 ซอยศรีนครินทร์ 46/1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 Tel: 02 138 3838 (วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น.)

LINE OA @HealthyMax E-Mail. info@healthymaxmarket.com

 

Back to Top