The Smile
Oral Card

เพิ่มมั่นใจ ในรอยยิ้ม

  • แปรงฟันครั้งละ สองนาที วันละสองครั้ง
  • ใช้ยาสีฟันที่มีคุณภาพ
  • เปลี่ยนแปรงสีฟันอันใหม่ อย่างน้อยทุก 3 เดือน
  • ใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อย วันละ 1 ครั้ง
  • บ้วนปากในขณะเดินทาง นอนบ้าน หากไม่สะดวกแปรงฟัน
  • รับประทานอาหารที่ มีประโยชน์ หวานหน้อย
  • พบพันตแพทย์เป็นประจำ
  • เลี่ยงการสูบบุหรี่ดื่มแอลกฮอล์

ช้อปสุขภาพดี 24 ชั่วโมง

LINE OA @HealthyMax

Leave a comment